ISTIHSAN DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PEMETAPAN HUKUM ISLAM

Achamad Lubabul Chadziq

Abstract


implementasinya dalam penetapan hukum Islam. Terkadang terjadi banyak teransaksi atau praktek-praktek ekonomi yang hukumnya berpindah dari hukum  aslinya yang telah ditetapkan oleh dalil syara’, karena didapatkan manfat dan kemaslahatan yang lebih banyak ketika dilakukan perpindahan tersebut. Hal itu butuh pemahaman yang lebih untuk mencari bagaimana seharusnya praktek kegiatan itu dilaksanakan sehingga didapatkan hukum yang sesuai dengan maqasid syari’ah dan jauh dari kepentingan hawa nafsu yang senasntiasa mendorong pada hal-hal yang tidak diridloi Allah SWT.

Keyword: Istihsan, implementasi dan maqasid syari’ah

Full Text:

PDF

References


Al-Qur’an dan Terjemahan Kementrian Agama RI

Antonio, Muhammad syafi’i. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Khalaf, Abdul Wahab. Ilmu Ushul al-fikih. Maktabah Al-Dakwah al-Islamiyah, cetakan VIII,thn 1991.

Rabuh, Muhammad al-Said Ali Abdul. Buhust fi al-adillah al-Mukhtalaf fiha inda al-Ushuliyin. Mesir: Matba’ al-Sa-adah, th. 1980.

Shiddieqy, Hasbi as-. Pokok-pokok pegangan Imam-Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam. Jakarta: Bulan Bintang, jilid I, cet 1, 1997.

Syarahsi Al-, Ushul al-Syarahsi . Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, jilid II. Th.1993.

Syarifuddin, Amir. Ushul fiqh. Jakarta: Logos, 2001.

Syatibi, Abu Ishak Al-. Al-Muwaffaqat Fi Ushul al-Syariah . Beirut: Dar alMakrifah, jilid IV, th. 1975.

Abdul Basyir. Istihsan, Maslahah al mursalah dan Istishab” dalam https://id.scribd.com/doc/251723996/ISTIHSAN-DAN-APLIKASINYADALAM-EKONOMI-KEUANGAN-ISLAM-docx, diakses pada 8 November 2016.

Seaskystone, “Ilmu Ushul Fiqh” dalam http://seaskystone.blogspot.co.id/2014/12/makalah-fiqih-ilmu-ushulfiqih-istihsan.html, diakses pada 8 November 2016.

Abidin Barnur, “Pengertian Istihsan Dan Contohnya” dalam http://barnur.blogspot.co.id/2011/08/pengertian-ihtihsan-dancontohnya.html, diakses pada 14 Januari 2017

Ushul Fiqh 2, “Istihsan” dalam http://usulfiqh2.blogspot.co.id/2009/04/istihsan_24.html, diakses pada 14 Januari 2017.
DOI (PDF): http://dx.doi.org/10.33754/miyah.v15i2.192.g158

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Diindeks oleh :

            


_________________________________________________

Barcode Online :

      

_________________________________________________

Miyah: Jurnal Studi Islam

Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik,

Jl. KH. Syafi'i No.07 Suci Manyar Gresik Telp. (031) 3959297 Email: inkafa@inkafa.com

Map Coordinate : Lat. -7.145093, Long. 112.601585

 

View My Stats

 

MIYAH oleh Institut Keislaman Abdullah Faqih disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.
Berdasarkan ciptaan pada http://ejournal.inkafa.ac.id/index.php/miyah/index.