REKONSTRUKSI AKAD HUTANG YANG DIANSURANSIKAN PERSPEKTIF SAD AL-DHARA>I‘

Bakhrul Huda

Abstract


Abstract: The Debt Contract (Qard) is originally quite simple, where the debtor (muqtariḍ) is the one who really needs it to fulfill his primary needs. With the presence of banking today, muqtariḍ is no longer a person who really needs to fulfill their primary needs, but secondary and even tertiary needs are served by the bank (muqri) with collateral from muqtari customers or insurance. This article wants to reconstruct how the practice of insured debt from Sad al-Dharāi' perspective. With library research model and normative approach, where the data used is secondary data. As a result, the insured debt is categorized as a hybrid contract if it is analyzed by Sad al-Dharāi' there are benefits and harms. However, as long as the debt is far from usurious and the insurance is included in the category that the majority of scholars allow it, it is not a problem to become a hybrid contract. But if you choose to apply a minor opinion, then there is no problem with the insured debt contract.

 

Key word: Debt, Insurance, Hybrid Contract, Sad al-Dharāi‘.


Full Text:

PDF

References


Daftar Pustaka

Al-Qurān al-Karīm

al-Jawziyyah, Muḥammad Ibn Abu Bakr Ibn Ayyūb Ibn Qayyim. I‘lām al-Muwaqi‘īn. Jeddah: Dār Ibn al-Jawzī, 1423 H.

al-Bayhaqī, Aḥmad Ibn al-Ḥusain Ibn ‘Alī. Al-Sunan al-Ṣaghīr. Mansurah: Dār al-Wafā’, 1989.

al-Bazzār, Aḥmad Ibn ‘Amrū Ibn ‘Abd al-Khāliq al-‘Itkī. Musnad al-Bazzār . Madinah: Maktabah al-‘Ulūm wa al-Ḥikmah, 2003.

al-Jurjānī, ‘Alī Ibn Muḥammad al-Sayyid al-Sharīf. Mu’jam al-Ta’rifāt Tahqīq Muḥammad Ṣddīq. Kairo: Dār al-Faḍīlah, ttd.

al-Muqrin, Muḥammad Ibn Sa‘d Ibn Muḥammad. “Sad al-Darāi‘ wa ‘Alāqatuha bi Maqāsid al-Sharīah” Jurnal al-‘Adl Vol. 41 (Muharram 1430 H.).

al-Nawawī, Abū Zakariyā Yaḥyā Ibn Sharf. Sharḥ al-Nawawī alā Muslim. Damaskus: Dār al-Khair, 1996.

al-Nīsāburī, Muḥammad Ibn ‘Abd Allāh al-Ḥākim. al-Mustadrak ‘alā al-Ṣaḥiḥain. Bairut: Dār al-Ma‘rifah, 1998.

al-Naysāburī, Abū al-Ḥusain Muslim Ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī. Ṣaḥīḥ Muslim. Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1991.

al-Qurāfī, Aḥmad Ibn Idrīs Ibn ‘Abd al-Raḥman al-Ṣanhājī. al-Furūq. Kuwait: Dār al-Nawādir, ttd.

al-Sajistānī, Abū Dāūd Sulaimān Ibn al-Ash’ath. Sunan abī Dāūd. Bairut:Dār Fikr,ttd.

al-Shāt}ibī, Ibrāhīm Ibn Mūsā Ibn Muḥammad. al-Muwafaqāt. al-Khubar: Dār Ibn ‘Affān, 1997.

al-Tirmidhī, Muḥammad Ibn ‘I

al-Tuwayjirī, Muḥammad Ibrāhīm ‘Abd Allāh. Mausu‘ah al-Fiqh al-Islāmī. Oman: Bayt al-Afkār al-Dawliyah, 2009.

al-Zuhaili, Wahbah. al-Fiqh al-Islāmī wa Adilatuhu terj. Jakarta: Gema Insani: 2011.

Aziz, Abdul dan Ramdansyah. “Esensi Utang dalam Konsep Ekonomi Islam” Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Vol. 4 No. 1 (Juni 2016).

Budisantoso, Totok dan Nuritomo. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Salemba Empat, 2014.

Darmawan dkk., Daidumi. Kamus Istilah Ekonomi. Jakarta : pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984.

Darqawī, ‘Abd al-Ḥakīm. “Sad al-Ḍarāi‘ fī Sharīah al-Islamiyah” dalam http://www.alukah.net/sharia/0/6987/ (dibuka tanggal 11/11/2017).

http://www.allikaa.net/print.php?id=57 (dibuka tanggal 11/10/2017).

Ibn Asad, Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Ḥanbal Ibn Hilāl. Musnad al-Imām Aḥmad. Bairut: Dār al-Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1993.

Ibn Mājah, Abu ‘Abd Allāh Muḥammad Ibn Yazīd al-Qazwīnī. Sunan Ibn Mājah. Kairo: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyah, ttd.

Ibn Qudāmah, Mawfiq al-Dīn ‘Abd Allāh Ibn Aḥmad. al-Mughnī Juz 4. Bairut: Dār Iḥyā’ li al-Turāth, 1985.

Maulana , Hasanudin. “Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer” dalam Jurnal Al-Iqtishad Vol. III No. 1 (Januari 2011).

Mufid, Nur. Kamus Modern Indonesia-Arab al-Mufied. Surabaya: Pustaka Progresif, 2010.

Mursid, Akhmad Faqih. “Perjanjian Kredit Yang Mencantumkan Kausula Asuransi Jiwa” dalam Justisi, 2018

Murtadho, Ali. “Model Aplikasi Fikih Muamalah pada Formulasi Hybrid Contract” Al-Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam Vol. 23 No. 2 (Oktober 2013)

Penyusun, Tim. al-Mu’jam al-Wasīt}. Kairo: Pusat Bahasa Arab Republik Arab Mesir, 2004.

Penyusun, Tim. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, 2008.

Susamto, Burhanuddin. “Tingkat Penggunaan Multi Akad dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)” Jurnal al-Ihkâm Vol. II No.1 (Juni 2016).

Tarigan, Daulat. “Kewajiban Debitur Untuk Mengasuransikan BarangAgunan Dengan Hak Tanggungan Dalam PerjanjianKredit Di Bank Pemerintah Dan Swasta” dalam Tesis – Univ. Sumatera Utara, 2014.

Thaniyāt, Sulaymān Ibrāhīm. al-Ta’mīn wa Aḥkāmuhu. Bairut: Dār al-‘Awāṣim al-Muttaḥidah,1993.

Thohari, Fuad. “Menyoal Asuransi Konvensional Versus Asuransi Syariah” dalam Al-Iqtishad Vol. III No. 2 (Juli 2011)
DOI: http://dx.doi.org/10.33754/masadir.v1i2.374

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


MASADIR: Jurnal Hukum Islam has been indexed by:

   

Creative Commons License

MASADIR: Jurnal Hukum Islam is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Map Coordinate: -7.144913, 112.602663

View My Stats